អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាត់ដេរឆ្នាំ២០២២ មិនទាន់មានលទ្ធផលបឋម និងលើកទៅសប្តាហ៍ក្រោយ
២. តើកម្ពុជាអាចបើកទ្វាស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរ ក្នុងខែវិច្ឆិកាបាន​ដែរ​រឺទេ?
៣. 3. Cambodia, Thai business councils agree more trade
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. China’s trade hit record levels last month despite the global shipping crisis
២. China sees major growth in digital economy in H1: expo
៣. Poor US jobs growth shows Covid Delta variant impact

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin