អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្មស្នើឱ្យUNCTADជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជា​​ក្លាយជាប្រទេសគំរូមួយ សម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទាំងអស់
២. សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមចម្បងៗ ដែលបង្អាក់ការទទួលបានឥណទានរបស់ SMEs និងសហគ្រិនស្រ្ដី
៣. ទូតវៀតណាមថ្មីប្រចាំកម្ពុជា ថាជោគជ័យយុទ្ធសាស្រ្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ធ្វើឱ្យកម្ពុជាក្លាយជាកន្លែងសុវត្ថិភាព
៤. Economic diversity keys to recovery, CDRI says
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Country on course to achieve 1.2% growth this year
២. China’s foreign trade gallops 22% from Jan-Nov, exceeding 2020’s level
៣. Chinese cities rush to provide trains to China-Laos rail ahead of RCEP, a boon to SE Asia economy
៤. As millions fell into poverty during the pandemic, billionaires’ wealth soared

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin