អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្មស្នើឱ្យUNCTADជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជា​​ក្លាយជាប្រទេសគំរូមួយ សម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទាំងអស់
២. សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមចម្បងៗ ដែលបង្អាក់ការទទួលបានឥណទានរបស់ SMEs និងសហគ្រិនស្រ្ដី
៣. ទូតវៀតណាមថ្មីប្រចាំកម្ពុជា ថាជោគជ័យយុទ្ធសាស្រ្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ធ្វើឱ្យកម្ពុជាក្លាយជាកន្លែងសុវត្ថិភាព
៤. Economic diversity keys to recovery, CDRI says
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Country on course to achieve 1.2% growth this year
២. China’s foreign trade gallops 22% from Jan-Nov, exceeding 2020’s level
៣. Chinese cities rush to provide trains to China-Laos rail ahead of RCEP, a boon to SE Asia economy
៤. As millions fell into poverty during the pandemic, billionaires’ wealth soared

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin