អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សមាគមស្បែកជើងកម្ពុជា បើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីច្បាប់វិនិយោគ រួមចំណែកទាក់ទាញការវិនិយោគនៅកម្ពុជា
២. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិស្ដីពីក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម
៣. វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាបារម្ភខ្លាចគ្មានភ្ញៀវទេសចរក្រោយវត្តមានមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី «អូមីក្រុង»
៤. Cambodia registers $39 billion in FDIs during first six months
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Laos hopes for economic boost from Chinese-built railway
២. Shoppers are buying from resale retailers more than ever. Here’s why
៣. Black Friday bounces back from 2020. Shoppers hit stores again

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin