អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សមាគមស្បែកជើងកម្ពុជា បើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីច្បាប់វិនិយោគ រួមចំណែកទាក់ទាញការវិនិយោគនៅកម្ពុជា
២. ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិស្ដីពីក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម
៣. វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាបារម្ភខ្លាចគ្មានភ្ញៀវទេសចរក្រោយវត្តមានមេរោគបំប្លែងខ្លួនថ្មី «អូមីក្រុង»
៤. Cambodia registers $39 billion in FDIs during first six months
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Laos hopes for economic boost from Chinese-built railway
២. Shoppers are buying from resale retailers more than ever. Here’s why
៣. Black Friday bounces back from 2020. Shoppers hit stores again

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin