អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. លោក អាត់ ធន់៖ ជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការងារ មិនទទួលបាននូវអ្វីដូចការរំពឹងទុកទាំងស្រុងទេ តែជាជំនួបដ៏វិជ្ជមានមួយ
២. ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងឥណ្ឌូនេស៊ី សម្រេចបានជាង៥១៣លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល១០ខែឆ្នាំនេះ
៣. Factory workers to receive better health and nutrition benefits with foreign aid
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Price hike of vegetables in Malaysia due to weather, labour shortage and production costs, say farmers
២. Japan’s jobless rate falls to 2.7per cent in Oct – govt
៣. UK services industry sees record cost inflation – CBI
៤. Here’s how your gas could hit $5 a gallon

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin