អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ កំណើនគ្រឹះស្ថានធនាគារ ជាចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហរិញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
២. រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន៖ ចុងសប្ដាហ៍ទី២ខែមីនា កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងជាង២៥ម៉ឺននាក់
៣. Cambodia achieves more than 100,000 tons of rice exports in January, February
៤. Cambodia signs $905 million concessional loan pacts in 2021
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Indonesia Feb trade surplus seen widening on strong commodity exports 
2. Unemployment rates fall to near pre-pandemic levels, job market recovery to extend in 2022: MOM
3. Oil, war, pandemic: Economic costs mount
4. Cost of living: Food boss says prices could rise by up to 15%

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin