អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អាស៊ី និងអឺរ៉ុប ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការងារចំនួន៥
២. សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ ក្រោយកូវីដ ប្រក្រតីភាពលំហូរពាណិជ្ជកម្ម​ជាការងារសំខាន់និងបន្ទាន់សំរាប់អ៊ឺរ៉ុប និងអាស៊ី
៣. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖ ៩ខែ ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋប្រមូលចំណូលចរន្តបានជិត ៤ពាន់លានដុល្លារ
៤. China-Cambodia FTA to take effect on Jan. 1, 2022
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. China’s disappearing ships: The latest headache for the global supply chain
២. Japan PM confirms oil reserve release in response to U.S. request
៣. Singapore economy grows 7.1% in Q3, full-year GDP growth narrowed to about 7%: MTI
៤. Explainer: What is happening with U.S. gasoline prices?

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin