អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. World Bank: កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នាំនេះ បន្ដកើន៤.៥% និងឆ្នាំ២០២៣ កើន៥.៨%
២. សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមមហាសមុទ្រតភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយទីក្រុង Seattle ត្រូវបានចាប់ផ្តើម ​
៣. កម្ពុជាដាក់ «គម្រោងប្រាំឆ្នាំរំកិល» ស្នើទៅចិនសិក្សាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន
៤. ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចកំពុង​សហការ​ជាមួយ WB ធ្វើការ​សិក្សា​ពី​វិធី
សាស្ត្រ​កាត់បន្ថយ​តម្លៃ​ឡូជីស្ទិក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Prayut urges steady interest rates
2. Petrol tax reduction could benefit economic development: experts
3. Inflation Rate Hits 12.8 %
4. European Central Bank poised to signal July rate hike as inflation jumps to fresh record high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin