អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. World Bank: កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នាំនេះ បន្ដកើន៤.៥% និងឆ្នាំ២០២៣ កើន៥.៨%
២. សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមមហាសមុទ្រតភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយទីក្រុង Seattle ត្រូវបានចាប់ផ្តើម ​
៣. កម្ពុជាដាក់ «គម្រោងប្រាំឆ្នាំរំកិល» ស្នើទៅចិនសិក្សាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន
៤. ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចកំពុង​សហការ​ជាមួយ WB ធ្វើការ​សិក្សា​ពី​វិធី
សាស្ត្រ​កាត់បន្ថយ​តម្លៃ​ឡូជីស្ទិក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Prayut urges steady interest rates
2. Petrol tax reduction could benefit economic development: experts
3. Inflation Rate Hits 12.8 %
4. European Central Bank poised to signal July rate hike as inflation jumps to fresh record high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin