អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩-១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជាពិភាក្សាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Five more areas open to tourists on Nov 1
២. British industry warns of factory closures without help on fuel costs
៣. Another disappointment: US economy adds only 194,000 jobs in September

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ប្តេជ្ញាពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគី និងអាស៊ាន

Admin