អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ៖ លទ្ធផលប្រជុំថ្ងៃនេះលើករណីវិវាទការងារក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍
២. និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
៣. រដ្ឋត្រៀមទិញអង្ករជិត៥ពាន់តោន ស្តុកទុកត្រៀមផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក ពេលចាំបាច់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
៤. Total export volume drops 0.12% in 11 months
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. ADB sees Asia Pacific remittances up 6.7per cent in 2021, 5.9per cent in 2022
២. Japan’s factory output soars as car production returns
៣. Robotics, intelligent manufacturing placed on top agenda of China’s industry ministry

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin