អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ ដើម្បីរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ កម្ពុជានិងប្រទេសមេគង្គដទៃត្រូវពួនដៃសហការគ្នា
២. ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិន ជាផលប្រយោជន៍ សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ
៣. Not all factories oppose minimum wage
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Economy on course for growth, says deputy PM
២. China’s solid trade data indicate resilience to headwinds: British think tank
៣. China’s factory inflation hits 13-year high as materials costs soar
៤. Vietnam’s position in global supply chain remains strong: analysts

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០-១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin