អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេច ហ៊ុន សែន បញ្ជាទៅរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ត្រូវពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដជូនពលរដ្ឋឱ្យបានលឿន
២. គោលនយោបាយជាតិស្ដីពីមុខរបរនិងការងារ៖ បង្កើនឱកាសការងារសមរម្យ លើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទីផ្សារការងារ
៣. កម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយ គ.ស.អ.អ លើកទី៣នៅខែក្រោយ
៤. CLMVT set course for snapback from Covid
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. World trade stabilizes
២. China’s air cargo price to rise as Shanghai airport reports new COVID-19 cases: industry body
៣. Singapore’s manufacturing output grows at slower pace of 16.3% in July

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin