អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញផលិតផលវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរដើមឆ្នាំ២០២១ ធ្លាក់ចុះធៀបទៅនឹងពេលមុនវិបត្តិ តែកើនជាងឆ្នាំទៅ
២. Ministry shares bleak data on the garment industry future
៣. Economic uncertainty on the increase in Asia as ‘pandemic fatigue’ sets in
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Firms want HCMC to reopen economy soon
២. Industries mood at 16-month low in August over virus restrictions
៣. Orders on hold for some Chinese firms in Myanmar amid NUG’s revolt call

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin