អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​នឹង​បើក​ដំណើរការ​សេដ្ឋកិច្ច-​សង្គម​ ពេញលេញ​ឡើងវិញ​ឆាប់ៗ
២. ក្រោយសភាអនុម័ត តើ FTA កម្ពុជា-ចិន នឹងដើរតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណា ក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ?
៣. Despite pandemic, FDI continue to flow into Cambodia with $5 million garment factory in Kien Svay
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Walmart is ending these bonuses for store workers
២. UK economic growth slows sharply in July
៣. China-ASEAN bilateral trade annually growth rate hits 16.5% from 1991 to 2020: customs
៤. Garment-textile, footwear sectors may take a long time to recover: insiders
៥. Consumer sentiment takes a spill
៦. China’s consumer inflation remains stable, factory prices climb

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នំា២០២១

Admin