អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤-៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងស្តីពីការបើកទទួលទេសចរណ៍សុវត្ថិភាព ដើម្បីស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
២. សហគ្រិនខ្មែរ និង AmCham សហការគ្នា​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ីសហគ្រិននៅកម្ពុជា
៣. ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា រួមគ្នាបញ្ចេញហិរញ្ញប្បទានជួយដល់ SME
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Summit to tackle factory outbreaks
២. With new bourse, China’s capital market strides forward in supporting innovation
៣. Poor US jobs growth shows Covid Delta variant impact

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin