អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ឆ្នាំ២០២២«អតិផរណា»នៅកម្ពុជា កើនខ្ពស់៥,៣% តែនឹងធ្លាក់ចុះវិញ៣,២% ក្នុងឆ្នាំ២០២៣
២. ទំហំ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​កម្ពុជា​ និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ​សម្រេច​បាន​ជិត ​៧៧៩​ លាន​ដុល្លារ ​កើន​ឡើង​តិច​តួច
៣. បារាំងមានជំនឿលើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ព្រោះមានពលរដ្ឋចំណូលមធ្យមច្រើន
៤. កម្ពុជាមាន​មហិច្ឆតា​ក្លាយជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ផលិត​រថយន្ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. BoT delivers another quarter-point rate hike
2. Singapore’s core inflation unchanged at 5.1% in Dec, averaged 4.1% for 2022
3. Japan cuts economic view as exports to Asia weaken
4. Sri Lanka central bank holds rates as it awaits crucial IMF deal

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin