អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ឆ្នាំ២០២២«អតិផរណា»នៅកម្ពុជា កើនខ្ពស់៥,៣% តែនឹងធ្លាក់ចុះវិញ៣,២% ក្នុងឆ្នាំ២០២៣
២. ទំហំ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​កម្ពុជា​ និង​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ​សម្រេច​បាន​ជិត ​៧៧៩​ លាន​ដុល្លារ ​កើន​ឡើង​តិច​តួច
៣. បារាំងមានជំនឿលើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ព្រោះមានពលរដ្ឋចំណូលមធ្យមច្រើន
៤. កម្ពុជាមាន​មហិច្ឆតា​ក្លាយជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ផលិត​រថយន្ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. BoT delivers another quarter-point rate hike
2. Singapore’s core inflation unchanged at 5.1% in Dec, averaged 4.1% for 2022
3. Japan cuts economic view as exports to Asia weaken
4. Sri Lanka central bank holds rates as it awaits crucial IMF deal

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin