អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. វិស័យ​ថាមពល​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​នៅ​កម្ពុជា
២. ក្រសួង​ជំរុញ​ឱ្យ​ផ្នែក​សហគ្រាស​កសិ-​ម្ហូបអាហារ​ទាញយក​ផល​ពី FTA និង RCEP
៣. អ៊ីអនចូលរួមចំណែកជួយកសិករ តាមរយៈពិព័រណ៌ផលិតផលខ្មែរ
៤. ការ​បើក​ព្រំដែន​ជំរុញ​ទេសចរណ៍​រវាងប្រទេស​កម្ពុជា ថៃ វៀតណាម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Oil Fuel Fund set to borrow billions
2. Singapore to set up guidelines for flexible work arrangements
3. Indonesia’s economy grows 5.01 pct amid turbulence in global prices
4. Chinese Vice Premier urges active efforts to stabilize foreign trade, investment

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin