អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. CDC​ អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ ក្រុមហ៊ុន​ ចំនួន​៤​ទៀត
២. វិស័យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​ចំនួន ២,៦៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ក្នុង​រយៈពេល ១១ខែ​នៃដើម​ឆ្នាំ២០២២
៣. ក្រុមហ៊ុន​ជាង ៨០០​ ចុះបញ្ជី​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ ក្នុង​ ៤សប្តាហ៍​
៤. ក្រុមហ៊ុន៤ ចុះបញ្ជីត្រៀមនាំចេញត្រីប្រាទៅកាន់ទីផ្សារចិន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Fiscal policy plans endorsed by cabinet
2. Vietnam a bright spot in the global economic landscape
3. Malaysia’s export prices down 0.7% in November 2022
4. NBS upwardly revises China’s 2021 GDP growth to 8.4%

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin