អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា-UN ប្តេជា្ញរួមគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
២. ការ​នាំ​ចេញ​សម្លៀក​បំពាក់​របស់​កម្ពុជា​កើន​ឡើង ១៦,៥៦% ​ដល់ ៨,៣៦៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ពី​​ខែមករា ដល់ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
៣. ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​អាមេរិក​មាន​តម្លៃ​ជាង $៨ ពាន់​លាន
៤. រោងចក្រ​ផលិត​ក្រដាស​មានតម្លៃ $៣០​ លាន នឹង​បើក​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Unemployment drops amid increasing economic activity
2. ADB raised Vietnam’s economy to 7.5% this year
3. Indonesia books bigger-than-expected Nov trade surplus of $5.2 billion
4. EU could become partner in pursuit of Chinese modernization: senior diplomat

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦-៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin