អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ កម្ពុជាបើកចំហរសម្រាប់ធុរកិច្ចមកពីគ្រប់បណ្តាប្រទេសលើសាកលលោក
២. ដើមទុនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីតាម «Single Portal» មានជិត $៥,៦ ពាន់ពាន់លាន
៣. CDC អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងទុនវិនិយោគជាង៥ លានដុល្លារ
៤. Cambodia eyes food product export to US
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Asia-Pacific region’s real wage growth falls in 2022: ILO report
2. Philippines trims 2023 GDP growth target due to global risks
3. China’s trade likely shrank further in Nov as external, local demand weakened: Reuters poll
4. Bangladesh’s November inflation falls to 8.85% as food prices ease

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin