អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កូរ៉េចាត់ទុកអាស៊ាន-កម្ពុជា ជាដៃគូសំខាន់ក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ច
២. ច្បាប់​ពន្ធដារ​ថ្មី​នឹង​ត្រូវ​អនុម័ត​នាពេល​ខាងមុខ
៣. ដៃគូ RCEP បានមើលឃើញពីឱកាសកំណើនដែលកំពុងបន្ត
៤. កម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ចប់ លើករណីប្រេងឆៅ ៣០ម៉ឺនប៉ារែលដែលបាត់ ចំណូល៧០% នឹងទទួលបាននៅរយៈពេល ៣០ថ្ងៃទៀត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam Q3 GDP growth up 13.67% y/y as manufacturing rebounds
2. Oil prices set to stay high despite global outlook
3. Indonesia president sees Q3 GDP growth at 5.4% to 6%
4. Chinese premier urges policy implementation to boost economic recovery

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin