អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា-ជប៉ុនចុះ MoU លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផលិតកម្មឌីជីថល
២. Angkor Wildlife and Aquarium នឹង​បើក​ដំណើរការ​​ចុង​ខែ​តុលា​
៣. ហុងកុងសម្លឹងឃើញកម្ពុជាជាដៃគូអាជីវកម្មសំខាន់
៤. សមាគមបី រួមគ្នាលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ លើអាជីវកម្មផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Fallout from an ‘economic war’
2. China mulls measures to further boost foreign investment
3. Sri Lanka to present debt restructuring, IMF bailout plans to creditors
4. Pakistan floods put pressure on faltering economy

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin