អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. NEA សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ១០ ដោយនាំយកឱកាសការងារជិត ២ពាន់កន្លែង ក្នុងវេទិកាការងារ នាថ្ងៃទី២៥ ខែសីហានេះ
២. កម្ពុជា​-​វៀតណាម នឹង​ដំឡើង​ចំនួន​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ឆ្លង​ព្រំដែន
៣. ការនាំចេញ​ស្វាយ​ស្រស់ និង​តំណាប់​ស្វាយ ធ្លាក់​ជិត ២៧%
៤. បង់​ក្លា​ដែ​សកំពុងរៀបចំយន្តការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. FTI calls for industrial power subsidies
2. Development of logistics competitive index aims to develop logistics industry
3. China says international services trade faces challenges
4. Bangladesh cuts school and office hours to save power

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin