អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនល្អឡើងវិញទោះបីមានវីរុសបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង
២. រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ ណែនាំឱ្យបង្កើតមូលនិធិសហជីព២ធ្នូ ដើម្បីជួយដល់សកម្មជនសហជីព និងកម្មករនិយោជិត
៣. Cambodia nets $4.4 billion from agricultural exports
៤. Startup Cambodia National Program to be launched next week
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. China-Laos railway to open Friday, expected to inject impetus to local economy and regional countries
២. Top oil producers may freeze output amid Omicron concerns
៣. Investors flee U.S. corporate junk debt on inflation, Omicron concerns

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin