អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

សិក្ខាសាលាចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីអំពី International Standard Industrial Classification (ISIC) Rev. 4

នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២  ក្រុមការងារអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បានធ្វើបទបង្ហាញចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចចំនួន ២០រូប អំពី International Standard Industrial Classification (ISIC) Rev. 4 ដែលមានមាតិកាសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
១) គោលបំណង និងវិធីសាស្ត្រនៃការចាត់ថ្នាក់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច (១ខ្ទង់, ២ខ្ទង់, ៣ខ្ទង់, ៤ខ្ទង់),
២) របៀបប្រើប្រាស់ឯកសារ ISIC Rev. 4 ដើម្បីស្វែងរកលេខកូដ និងចាត់ថ្នាក់សហគ្រាសតាមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច,
៣) ព័ត៌មានគន្លឹះដែលត្រូវការ ដើម្បីអាចចាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចនៃសហគ្រាសមួយ និង
៤) ចំណាត់ថ្នាក់ស្តង់ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា CSIC Version 1 (ដែលមានលេខ ៥ខ្ទង់ ចេញដោយ NIS) និងភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយ ISIC Rev.4។

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

bun

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ច ទីផ្សារការងារ និងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជា” និង “ការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងារ និងឱកាសការងារ”

Admin