អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា និងទិសដៅអនុវត្ដបន្ដខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា (អ.ក.ជ.ប.អ.) បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុប និងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមេសា និងទិសដៅអនុវត្ដបន្ដខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ របស់ អ.ក.ជ.ប.អ. ក្រោមអធិបតីភាព លោក ខេង សំបូរ អគ្គលេខាធិការធិការរង នៃ អ.ក.ជ.ប.អ. តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ក្នុងគោលបំណង ពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃពីលទ្ធផលដែល អ.ក.ជ.ប.អ. សម្រេចបានក្នុងខែ ព្រមទាំងស្តាប់ការធ្វើបទបង្ហាញដ៏ក្បោះក្បាយពីលទ្ធផលសម្រេចបានរបស់ផ្នែកទាំង ៣ និងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ដែលផ្នែកជួបប្រទះ ដើម្បីជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

Related posts

អ.ក.ជ.ប.អ. និងសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើនបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំទី១ លើកទី៣

Admin