អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០-២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. SVI ពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា
២. កម្ពុជា​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​ជាង ៧៤០, ០០០ នាក់​ក្នុង​រយៈពេល ៧ ខែ​ដំបូង
៣. UNCDFចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ជួយ​អភិវឌ្ឍ​ផ្សារហ៊ុន​កម្ពុជា
៤. ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសឈីលី សរសើរកម្ពុជា លើការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច និងការរីកចម្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam’s public debt on the wane
2. China’s ports log container throughput growth in first seven months
3. EU & euro area GDP up by 0.6% in Q2 2022
4. Consumer confidence hits record low as prices soar

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១-១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin