អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ៧ខែឆ្នាំនេះ កម្ពុជាមានរោងចក្របង្កើតថ្មីចំនួន ១១២រោងចក្រ ដើមទុនសរុបជាង $១,១៨៩លាន និងបិទទ្វារចំនួន ៤៧រោងចក្រ
២. ​កម្ពុជាអាចនឹងចាកផុតពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចតាមរយៈការវាយតម្លៃលើកចុងក្រោយ នៅឆ្នាំ២០២៤
៣. ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​របស់​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង ២១%​ ក្នុង​ខែមករា​ ដល់​ខែកក្កដា
៤. ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន កើន ១៥,៦% ក្នុងរយៈពេល៧ខែដើមឆ្នាំ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thailand announces 1st policy rate hike in over 3 years to contain inflation
2. China-Laos Railway ships over 1 mln tons cross-border goods
3. Singapore narrows 2022 GDP growth forecast to 3-4% amid further deterioration in global economic outlook
4. S.Korea’s employment keeps rising for 17 months in July

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin