អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចសម្ភាសការងារប្រចាំខែ

ដាក់ភ្លាមសម្ភាសន៍ភ្លាមនៅNEA!
សប្ដាហ៍ក្រោយNEAនឹងនាំយកឱកាសការងារជិត២០០០កន្លែងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារ!
សូមត្រៀមខ្លួន និងរៀបចំCVដើម្បីទទួលយកឱកាសការងារជាមួយ១៣ស្ថាប័នធំៗ ។
👉ចង់រកការងារ ឬកម្លាំងពលកម្ម
សូមទំនាក់ទំនងៈ 077 232378 / 016 786655
Tag& Shareឱ្យមិត្តភក្តិដែលមិនទាន់មានការងារដឹងផងណា!
http://www.nea.gov.kh

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin