អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ចំណូល​គយ​ថយ​ជិត ៨០០​លានដុល្លារ ពី​ការលើកទឹកចិត្ត និង​ការអនុគ្រោះ​ពន្ធ
២. ៧ខែឆ្នាំនេះ កម្ពុជា ទទួលបានចំណូលជាង៧០៥លានដុល្លារ ពីការនាំចេញស្រូវ និងអង្ករ
៣. រដ្ឋ​ត្រៀម​ថវិកា​ពិសេស​ ​ទុក​ជួយ​បន្ធូរបន្ថយ​សម្ពាធ​លើ​សេដ្ឋកិច្ច
៤. Inflation in Kingdom expected to drop to 3.2%
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Shippers’ group poised to revise up forecast for export growth
2. Over 120,000 individuals no longer unemployed thanks to government initiatives
3. Sri Lanka’s garment exports up 20.5% in Jan-June 2022
4. Pakistan’s inflation climbs to 24.9% in July

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin