អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងការងារ៖ បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមានធនធានមនុស្ស មានសមត្ថភាពខ្ពស់កាន់តែច្រើនគ្រប់កម្រិត
២. ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជាកើនឡើង ៤០% ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២
៣. ក្រសួងកសិកម្ម​ព្រមព្រៀង​សហការ​ជាមួយ​ដៃគូ​នៅ​កូរ៉េ
៤. ការនាំចេញ​គ្រាប់ស្វាយចន្ទី​ នឹង​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ខែក្រោយ​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. TNSC recommends exporters refocus on regional markets
2. China leaders say 5.5% GDP growth is guidance, not hard target
3. Fighting inflation is more than having higher wages offset cost of living increases

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin