អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រីការងារ៖ រោងចក្រសមាគមផលិតផលធ្វើដំណើរ និងស្បែកនៅកម្ពុជានឹងជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបន្ថែម
២. មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាព បន្តពង្រីកកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពសហគ្រិន ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន​
៣. ការ​កើន​ឡើង​នៃ​តម្រូវ​ការ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា និងប្រទេសមួយចំនួនធ្វើអោយ​ការ​នាំ​ចេញ​ឧស្សាហកម្ម​វាយនភណ្ឌ​ថៃ​កើន​ឡើង
៤. ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-កាណាដា កើនឡើង ២៦% ទំហំពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុប-កម្ពុជា កើនឡើង ១១%
៥. វិភាគ៖ តើវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ផ្ដើមចេញពីបញ្ហាអ្វី?
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Ministry keeps inflation average at 1.5%
២. China and Morocco sign cooperation plan to deepen BRI construction
៣. Two more major financial companies urge workers to stay at home

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin