អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទំហំការនាំចេញ-ចូលនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបានជិត $១,៤០០លាន បង្កើតការងារជិត៣ម៉ឺនកន្លែង
២. UNDP៖ កម្មវិធីផ្ទេរសាច់សាច់ប្រាក់កូវីដ-១៩ របស់កម្ពុជា បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ
៣. កម្ពុជានឹងនាំចេញត្រីប្រា លើកដំបូង ៤០ តោន ទៅចិននៅក្នុងខែសីហា
៤. Two new investments worth more than $14 million approved
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Textile-garment international expo returns to HCM City
2. Malaysia’s total trade exceeds RM2t; exports, imports at new high
3. US makes huge interest rate rise to tame soaring prices

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin