អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទំហំការនាំចេញ-ចូលនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចបានជិត $១,៤០០លាន បង្កើតការងារជិត៣ម៉ឺនកន្លែង
២. UNDP៖ កម្មវិធីផ្ទេរសាច់សាច់ប្រាក់កូវីដ-១៩ របស់កម្ពុជា បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ
៣. កម្ពុជានឹងនាំចេញត្រីប្រា លើកដំបូង ៤០ តោន ទៅចិននៅក្នុងខែសីហា
៤. Two new investments worth more than $14 million approved
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Textile-garment international expo returns to HCM City
2. Malaysia’s total trade exceeds RM2t; exports, imports at new high
3. US makes huge interest rate rise to tame soaring prices

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥-៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin