អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទីផ្សារ​ចិន​ទទួល​ទិញ​កសិផល​ពី​កម្ពុជា​ប្រមាណ ២,៤ លានតោន​
២. សភា​កម្ពុជា​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង ​ចៀសវាង​ការ​យក​ពន្ធត្រួតគ្នា ​ជាមួយ​ក្រុង​ម៉ាកាវ​របស់​ចិន
៣. NBC ជំរុញ​ការ​តភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​ KHQR ជាមួយ​វៀតណាម និង​ឡាវ
៤. ក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ស្វែងរកឱកាសពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Some companies in Malaysia defy minimum wage rule
2. Price drop seen sustaining Oil Fuel Fund
3. Informal workers in Indonesia hit all-time high
4. Total employment in Singapore grows, with foreign workers returning after borders reopen

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin