អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៦ នឹងផ្តល់ឱកាសការងារជាង១,០០០ កន្លែងក្នុងវេទិកាការងារប្រចាំខែរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ
២. កម្ពុជា​នឹងសិក្សា​ផ្លូវ​ភ្ជាប់​ពី​កំពង់ផែ​ក្រុងព្រះសីហនុ​-​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន
៣. Cambodia exports to South Korea up 22% H1
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Finance Ministry keeps 2022 growth outlook at 3.5%, sees 4% in 2023
2. Government to write new draft on bad debt settlement
3. Resolve acute labour shortage now for economy’s sake
4. Singapore’s manufacturing output records slower growth of 2.2% in June

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin