អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋ​រកចំណូលបាន​ជិត​ $២​ ពាន់​លាន​ ពី​ពន្ធដារ​ក្នុង​ឆមាស​ទី១​
២. CDC អនុម័តគម្រោងថ្មីចំនួន ៤ ដែលមានតម្លៃជាង $១០០ លាន​
៣. ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុ​ជា​ទៅ​កា​ណា​ដា ​កើន​ជាង ៣៥%
៤. កម្ពុជា​មើល​ឃើញកំណើនការ​នាំ​ចេញ​ដំឡូងមី​កើន​ឡើង ៤០% ​ក្នុងឆមាសទី១
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Ministry of Finance to submit petrol tax reduction plan to National Assembly
2. Central bank to ensure uninterrupted economic recovery
3. Malaysia’s June exports rise 38.8% y/y, above forecast
4. Petrol costs push prices up at fastest rate for 40 years

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin