អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. NBC ដាក់ចេញគោលដៅការងារ ៩ចំណុច ទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈម ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​
២. ការ​លក់​រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​បន្ត​ធ្លាក់​ថ្លៃ ​
៣. Cambodia’s unemployment rate lowest in Asean
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Ministries will support businesses to take RCEP opportunities
2. Government welcomes Trafficking in Persons report boost
3. Budget 2023 to focus on sustainable subsidies, boosting country’s resilience
4. China-EU pledge to tackle global economic challenges together

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin