អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ ជំរុញឱ្យគ្រប់ភាគីអនុវត្តវិធានការបង្ការបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការងារ
២. ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន ២ ចាប់ដៃគ្នា​វិនិយោគ​លើ LNG នៅ​កម្ពុជា
៣. KHQRនឹង​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ដល់​ការទូទាត់​ឆ្លង​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ
៤. រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាន និងដៃគូពាក់ព័ន្ធ បានឯកភាពឱ្យមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីការអភិវឌ្ឍនសេដ្ឋកិច្ចបៃតង នៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Workers hope for allowance increase amid price surge
2. June inflation near 14-year high as rate hike looms
3. China’s economy expected to improve amid supportive policies in H2: report
4. Commentary: COVID-19 has not disrupted supply chains as much as assumed

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin