អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន សម្រេចបានជាង ៨៩៣១លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល១០ខែឆ្នាំនេះកើនឡើង ៣៨.៥៦%
២. ការបើកច្រកព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ឡើងវិញនឹងមានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទាំងសងខាង
៣. សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ចុះ MOU ជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មនិងហ្វីលីពីន ដើម្បីជំរុញ និងពង្រឹងកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ច
៤. Innovation key to garment industry growth
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Thai Nov headline CPI jumps 2.71per cent y/y, tops forecast
២. Japan’s Q3 GDP slump seen slightly bigger than expected on soft capex: Reuters poll
៣. U.S. job growth likely picked up; unemployment rate seen at 20-month low
៤. OPEC and Russia will pump more oil in January despite price plunge

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin