អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ឆ្នាំក្រោយនឹងមិនមានការដំឡើងបៀវត្ស, មិនមានរើសមន្ត្រីថ្មី ហើយការចំណាយផ្សេងៗតាមក្រសួងស្ថាប័ន ក៏ត្រូវកាត់បន្ថយផងដែរ
២. ក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំវ៉ាក់សាំងពិភពលោក កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានកំណើនជាង ៦% ក្នុងឆ្នាំ ២០២២
៣. ក្រសួងប្រៃសណីយ៍អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុននានាទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សមិនកំណត់
៤. កម្ពុជាបាននាំចេញរ៉ែ​មាសលើកដំបូង​ទៅបន្សុទ្ធនៅបរទេស
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Chip shortage: Toyota to cut global production by 40%

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤-៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin