អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​អំពា​វ​នាវ​ម្ចាស់​សហគ្រាស​ និង​អាជីវកម្ម​ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​នៅ​ឡាវ​ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ​
២. អ្នកជំនួញក្នុងស្រុកសម្លឹងឃើញអនាគតផ្សារម៉ាតនៅកម្ពុជា នឹងរីកដុះដាលខ្លាំង ក្នុងរយៈពេល៣ទៅ៥ឆ្នាំខាងមុខ
៣. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រាប់មន្ត្រីតំណាងកម្ពុជា ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅតាមស្ថាប័នអន្តរជាតិ ឱ្យប្រឹងប្រែងធ្វើការរកប្រយោជន៍ជូនជាតិ
៤. Amazing Thailand Road Show នៅកម្ពុជា គ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី១៦ ខណៈដែលប្រទេសនេះបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទេសចរណ៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Higher living costs slow local economy
2. Banks promote lending to exporters amid Vietnam’s positive shipments
3. Economic Planning Unit responsible for strengthening agenda to deal with ageing nation, says minister
Source: Malay Mail
4. Shanghai to cancel restrictions to resume work, introduce policies to support economy

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin