អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ​កម្មករនិយោជិត​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ជិត ១ ០០០នាក់ ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ទទួល​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​លើក​ទី​៨២ ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល
២. គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន​បួន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជាង ៨ លាន​ដុល្លារ ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយ CDC
៣. CCC បើក​ការិយាល័យ​តំណាង​ដំបូង​ក្រៅ​ប្រទេស​នៅ​កាណាដា
៤. កម្ពុជា​លើក​ទឹកចិត្ត​វិស័យ​ឯកជន​ ពិចារណា​ចូលរួម​អភិវឌ្ឍ​ទីផ្សារ​សញ្ញា​បណ្ណ​បៃតង
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Exports up 9.9% in April, below forecast
2. Joining world logistics passport to facilitate trade
3. Malaysia’s economy expected to expand further after the favourable performance in Q1 2022
4. Bangladesh needs preferential trade terms beyond 2026

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin