អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

កិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលា និងសិក្សាកិច្ចសហការបន្តរវាង អ.ក.ជ.ប.អ. និងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ អ.ក.ជ.ប.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃលើកម្មវិធីសិក្ខាសាលា និងសិក្សាកិច្ចសហការបន្ត រវាង អ.ក.ជ.ប.អ និងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប្រុញ សុភាណា អគ្គលេខាធិការរង នៃ អ.ក.ជ.ប.អ. និងលោកបណ្ឌិត ញ៉ សញ្ញេ អនុប្រធានទទួលបន្ទុកការិយាល័យសិក្សា នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ក្នុងគោលបំណង ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ និង អ.ក.ជ.ប.អ. ព្រមទាំងបញ្ជៀបចំណេះដឹងដល់និស្សិត ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចការងារ និងគោលនយោបាយជាតិសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងយន្តការនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Related posts

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាស្តីពី “បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ច ទីផ្សារការងារ និងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅកម្ពុជា” និង “ការត្រៀមខ្លួនចូលទីផ្សារការងារ និងឱកាសការងារ”

Admin

អ.ក.ជ.ប.អ. និងអង្គការ ILO សហការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការរៀបចំ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រាក់ឈ្នួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”

Admin

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ស.ស. នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០២០ របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)

Admin