អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា និង០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋាភិបាល​អនុម័ត​ទឹកប្រាក់​វិនិយោគ​ជិត​$១៨​លាន​​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ
២. រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ពង្រឹងគុណភាព​ផលិតផល​, ការស្វែងរក​ទីផ្សារ និង​ការការពារ​អត្តសញ្ញាណ​សម្រាប់​ផលិតផល​ខ្មែរ
៣. ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​ប្រទេស​អាស៊ាន​បាន​កើន​ឡើង១២%ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Employers oppose minimum wage rise
2. Government of Laos agrees to raise minimum wage
3. On Labour Day, DAP sec-gen calls for more effort to elevate workers’ living standards
4. Singapore must prepare for economic challenges, Government doing ‘all it can’ to cushion impact: PM Lee

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin