អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំ​ចូល​-​ចេញ​របស់ SSEZ កើនឡើង​ជាង ៥០%
២. ជប៉ុន ស្វះស្វែងរកឱកាសវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជា, ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ជប៉ុន សម្រេចបាន $៤៨០លាន នៅត្រីមាសទី១
៣. ក្រសួង​ជំរុញ​ឱ្យ​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​ ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជរ​តែមួយ​ជាតិ​កម្ពុជា​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. The floor wage debate: Onus on govt to support struggling SMEs
2. Employment situation seen improving in first quarter
3. South Korea GDP growth slows to 0.7% on COVID consumption slump
4. Russian rouble hits near 2-year high vs euro

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin