អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. តម្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​នៅ​កម្ពុជា​រក្សា​ដដែល​ ទោះជា​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​កើនឡើង
២. សមាគម​ធុរកិច្ច CISA ចាប់​ដៃគូ​នឹង CAFT​ លើកកម្ពស់​វិជ្ជាជីវៈ
៣. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគ្រោងបន្ថយពេល១៥ថ្ងៃមកនៅ១០ថ្ងៃក្នុងការកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ
៤. RCEP set to boost Cambodia exports by 9-18% yearly
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Migrants’ work permits extended
2. Indonesia books $3.82 billion trade surplus in Feb, beats expectations
3. China’s economy had a surprisingly good start to the year, but it may not last
4. UK wage growth trails rising cost of living

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin