អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. តម្លៃ​ដឹកជញ្ជូន​នៅ​កម្ពុជា​រក្សា​ដដែល​ ទោះជា​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​កើនឡើង
២. សមាគម​ធុរកិច្ច CISA ចាប់​ដៃគូ​នឹង CAFT​ លើកកម្ពស់​វិជ្ជាជីវៈ
៣. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគ្រោងបន្ថយពេល១៥ថ្ងៃមកនៅ១០ថ្ងៃក្នុងការកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ
៤. RCEP set to boost Cambodia exports by 9-18% yearly
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Migrants’ work permits extended
2. Indonesia books $3.82 billion trade surplus in Feb, beats expectations
3. China’s economy had a surprisingly good start to the year, but it may not last
4. UK wage growth trails rising cost of living

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin