អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងអញ្ជើញតំណាងបាតុករ ឬបាតុករ ដែលជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ ចូលមកប្រជុំពិភាក្សាគ្នា
២. កម្ពុជាសម្រេចការនាំចេញ ១៥ ៦១៣លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ២០២១ កើនឡើង ២២.៦%
៣. Labour Shortages in footwear, travel goods: Association
៤. Investment projects worth $1.716 billion registered in January-November
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Focus on Laos-China rail amid fruit export hopes
២. Vietnam approves $15bn to revive economy
៣. Japan households’ inflation expectations hit more than 2-year high – BOJ
៤. Ikea cuts sick pay for unvaccinated staff forced to self-isolate

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin