អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញ-ចូល របស់ SSEZ មានជាង $១,៣ ពាន់លាន កើន ៤៤%
២. រោងចក្រផ្គុំ និងតម្លើងរថយន្ត Ford ថ្មីមួយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលអាចផ្តល់ការងារប្រមាណ ៥០០កន្លែង
៣. អូស្ដ្រាលីកំពុងរៀបចំហិរញ្ញប្បទានជាង ៦០លានដុល្លារ ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍភាពធន់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច នៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. HSBC lowers Vietnam’s growth forecast
២. Govt approves plan to lure ‘high potential’ foreigners to economy
៣. UK employee numbers surge above pre-pandemic level

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin