អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កត្តាស្នូលមួយចំនួន ដែលនឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យស្ទុះងើបឡើងវិញលឿននៅឆ្នាំ២០២២
២. វិស័យ​ភោជនីយដ្ឋាន​ធ្លាក់ចុះ​លើស ៥០% ដោយសារ​វិបត្តិ​កូវីដ​ ១៩
៣. កូវីដ១៩៖ រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកាជាង ៣៥០លានដុល្លារសម្រាប់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារក្រីក្ររយៈពេល៦ខែ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Pandemic threatens Asia-Pacific’s progress on global development goals: ADB:
២. Seven percent VAT extended
៣. Coronavirus: Asia’s economic recovery losing momentum as Delta variant knocks wind out growth

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin