អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ខែដំបូងឆ្នាំនេះ កម្ពុជាទទួលចំណូលជាង៥៤លានដុល្លារ ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ
២. គ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជា នឹងត្រូវយកទៅដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍
ម្ហូបអាហារកម្រិតពិភពលោកនៅជប៉ុន នៅខែក្រោយនេះ
៣. Govt focusing on social spending, plans to return to pre-Covid growth
៤. Cambodia and Japan hold high-level talks to explore investment opportunities
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. GDP up 1.8% in Q4 of 2021, stronger than expected
2. Japan’s record US$940 billion budget set for parliament approval in March
3. Sri Lanka seeks $35 million to pay for urgent diesel imports
4. Here’s what workers really want from their employers

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin