អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ រួមគ្នាគិតគូរពីការធ្វើកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព
២. កម្ពុជា-ថៃ កំពុង​សិក្សា​នីតិវិធី​ ដើម្បី​ឈានទៅ​បើក​ច្រកព្រំដែន​ថ្មដា​ជា​ផ្លូវការ
៣. ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​ ទៅ​ប្រទេស​កាណាដា​ក្រោម​ការ​មិនយក​ពន្ធ​ និង​កូតា​កើន​ដល់ ៩៥៤,៨២ លាន​ដុល្លារអាម៉េរិក
៤. New Tax Laws to make e-commerce accountable
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Govt approves B3 tax cut on diesel to ease high prices
2. Indonesia Jan exports grow below expectation after coal shipment ban
3. Supply of goods from the Chinese mainland to Hong Kong is sufficient
4. UK wage growth continues to trail cost of living

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin